ตรวจสอบการมาเรียน


เช้า  คือ มาเข้าแถวก่อนเวลา 8.01 น.
สาย คือ มาเข้าแถว 8.01 -8.30 น.
สายมาก คือ มาหลังเวลา 8.30 น.

นักเรียนควรมาถึง โรงเรียน ก่อนเวลา 7.45น. เพื่อลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์/ทำเวรประจำวัน และเป็นการเตรียมตัวทำพิธีกรรมหน้าเสาธงครับ

ตรวจสอบวันลา/วันขาด