ตรวจสอบการมาเรียน


เช้า  คือ มาเข้าแถวก่อนเวลา 8.10 น.
สาย คือ มาหลังเวลา 8.30 น.

นักเรียนควรมาถึง โรงเรียน ก่อนเวลา 7.55น. เพื่อลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์/ทำเวรประจำวัน และเป็นการเตรียมตัวทำพิธีกรรมหน้าเสาธงครับ

ตรวจสอบวันลา/วันขาด